Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze wet schrijft het kader voor waarbinnen de verwerking van uw persoonsgegevens moet plaatsvinden. Wij zijn ons bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u via onze website contact opneemt en ons met een eventuele wens of opdracht verzoekt om contact met u op te nemen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Oroséy bv. Wij maken er u attent op dat Oroséy bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Oroséy bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld en secuur worden opgeslagen. Oroséy bv, gevestigd Vestingstraat 36 3de verdieping, B-2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0645.723.357, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Website: http://www.orosey.com/
Adres: Vestingstraat 36 3de verdieping, B-2018 Antwerpen
Paul Van Camp is de Functionaris Gegevensbescherming van Oroséy bv , hij is te bereiken via paul@orosey.be 0032 477/348.730

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aankoopgeschiedenis en verdere aan de opdracht gerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld een geboortedatum, trouwdatum of uw ringmaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Oroséy bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: bij het versturen van een contactformulier via de website en/of plaatsing van een bestelling, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte verwerking van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, als klant of aanvrager van de informatie. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren of om te kunnen antwoorden op de door u gestelde vraag. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op verder contact en/of facturatie en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag. Deze gegevens zullen enkel commercieel worden gebruikt om mailings te verzenden, wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft op voorhand.  Oroséy bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat doen we met uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via e-mail of het contactformulier op onze site aanmeldt met het verzoek om informatie of met de vraag om met u contact op te nemen, verzoeken we u enkele relevante persoonsgegevens te vermelden. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en een korte omschrijving van de reden van uw verzoek om gecontacteerd te worden. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om rechtstreeks met u te communiceren. We nemen uitsluitend op uw uitdrukkelijke verzoek contact met u op.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Invullen van het contactformulier op onze website

Om uw vragen die u ons via het contactformulier op onze website toe laat komen te kunnen beantwoorden en om het formulier te kunnen verzenden, verzoeken wij u om verschillende velden in te vullen. De velden die van een [*] zijn voorzien moeten verplicht worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden. De overige velden zonder de [*] zijn optionele velden. Het contactformulier van onze website wordt direct gemaild naar ons mailadres en wordt niet opgeslagen in een database.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw  persoonsgegevens en alle door u verstrekte data blijven bij ons zo lang bewaard als het doel waarvoor wij deze data van u hebben ontvangen dit rechtvaardigt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oroséy bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens zouden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oroséy bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oroséy bv gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op ieder ogenblik het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oroséy bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paul@orosey.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en nationaal nummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oroséy bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Gegevensbescherming. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oroséy bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paul@orosey.be